Организационна структура

ЗИД – Звено “Изпълнение на договори”
ОУПКД – Отдел “Управление на проекто-конструкторската дейност”
ОУПСД – Отдел “Управление на производствено-сервизната дейност”
ОФСД – Отдел “Финансово-счетоводна дейност” ОСН – Отдел “Снабдяване”

ОКД – Отдел “Контролна дейност”
ОИТ – Отдел “Информационни технологии”
ЗЕС – Завод за електротехнически съоръжения
ПР – представител на ръководството
ИСУ – интегрирана система за управление