Политика и цели

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЕЛИА АД ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО, БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Като ръководство на дружество със социална значимост ние съзнаваме, че развитието и просперитетът ни зависят от реалните резултати при изпълнение на очакванията на нашите клиенти, партньори, работещите и другите заинтересовани страни по отношение качеството на нашите продукти, безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда.
На основата на осъзнатите отговорности ръководството на “ЕЛИА”АД декларира че:

 1. Високото качество на нашите продукти, в т.ч. пълното им съответствие със съществените изисквания към тях, безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда е персонален ангажимент на всеки член на ръководството на дружеството.
 2. Гарантира качеството на продукцията и стриктно спазване на законовите изисквания по отношение на производствения контрол, безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда, чрез въвеждане на Интегрирана система за управление, на основата на международните стандарти по качество (БДС EN ISO 9001:2008), здравословните и безопасни условия на труд (BS OHSAS 18001:2007) и околната среда (БДС EN ISO 14001:2005), която непрекъснато се развива и подобрява.
 3. Осигурява необходимите ресурси за внедряване на политиката по качеството, безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда на всички нива в дружеството.
 4. Осигурява приоритет на целите и задачите по подобряване на качеството, безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда.
 5. Чрез ефективно функционираща Интегрирана система за управление предлага рамка за определяне и преглед на целите по качеството, безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда.
 6. Организира и провежда ежегодни прегледи на системата и провежда мероприятия за непрекъснатото подобряване на дейностите.
 7. Осигурява достъп и популяризира своята политика сред заинтересованите страни.

Политиката на “ЕЛИА”АД в областта на качеството, и безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда е обявена публично и разяснена на целия персонал на дружеството.
Принципите и правилата, установени с документите на Интегрираната система, са задължителни за изпълнение и се спазват от всички работещи в дружеството.

Март 2017 г.

clip_image002

Инж. Минка Дачева
Председател
на Управителния съвет
на ЕЛИА АД
ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО НА ЕЛИА АД

Политиката за конфиденциалност описва ангажиментите и отговорността на Висшето ръководство на ЕЛИА АД при получаване и управление на конфиденциална информация от своите клиенти.

Конфиденциална информация е тази търговска, техническа или финансова информация, която получаваме от клиента или други свързани организации по отношение на възложена дейност или услуга, която не подлежи и не е оповестена в публичното пространство и/или която клиентите изрично са определили като конфиденциална. За поверителна считаме и информацията, станала ни известна по време на изпълнението или в резултат от нашата дейност.

ЕЛИА АД обръща голямо внимание на гарантиране на сигурността на предоставената от страна на клиентите информация. Ангажираме се да предприемем всички необходими мерки, за да осигурим цялата налична при нас информация да се обработва лоялно и законно. Всички наши служители са задължени да спазват поверителността на достъпната им информация.

Предоставените от клиента данни или информация се използват единствено за целите на изпълняваната от нас дейност – отговор на клиентско запитване, предоставяне на оферта, подготовка и водене на преговори, изпълнение на договор или обработка на поръчка.

Съхраняване и обработване на данни е допустимо с цел поддържане на взаимоотношения с нашите клиенти, за да постигнем по-добро разбиране на бизнес интересите и потребностите им или за да се свържем с тях по повод на конкретно наше предложение.

Можем да използваме предоставена информация, за да проведем анкета или проучване, целящо подобряване на съвместната ни работа или откриване на начини, по който можем да оценим и усъвършенстваме своите продукти и услуги.

Предоставяне на ограничена информация за клиентите ни – наименование на фирмата, реализиран проект и период на изпълнение – е възможно при изготвяне на референтни списъци за участие в тръжни процедури или включване във фирмени и информационни издания с рекламна цел.

ЕЛИА АД ще използва или разкрива предоставените от партньорите си данни освен за декларираните по-горе цели и в случаите, когато това е изискуемо по закон или от компетентните правителствени или съдебни власти, необходимо за установяване или запазване на правото на съдебен иск или правна защита, както и с цел предотвратяване на измами или други незаконни дейности.

Ние няма да предоставяме информация за нашите клиенти на неоторизирани или недобросъвестни лица, която да бъде използвана и разпространявана неправомерно, злонамерено и в нарушение на техните фирмени интереси.

За да защити предоставената от клиентите информация от случайно или неправомерно разкриване, достъп, унищожаване или изменение, ЕЛИА АД използва технически и организационни мерки за сигурност.

Политиката за конфиденциалност може да бъде актуализирана и променяна в бъдеще, при което ние ще публикуваме променената Политика за конфиденциалност на уебстраницата на ЕЛИА АД www.eliaplc.com.

Януари 2017 г.

clip_image002

Инж. Минка Дачева
Председател
на Управителния съвет
на ЕЛИА АД
ЦЕЛИ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Във връзка с ангажиментите, изразени в Декларацията на ръководството на ЕЛИА АД за политиката по качеството, здравословните и безопасни условия на труд, ВР на ЕЛИА АД определя целите по здравословни и безопасни условия на труд за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Обхват: Настоящите цели имат за задача да гарантират реализацията на мероприятия за подобряване управлението и спазването на законовите изисквания по отношение на производствения контрол, здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда, чрез ефективно функционираща Интегрирана система за управление, на основата на международните стандарти по качество (БДС EN ISO 9001:2008) ,ЗБУТ (BS OHSAS 18001:2007) и внедряване на БДС EN ISO 14001:2005 за опазване на околната среда.
Същност и съдържание:
1. Изпълнение на нормативните изисквания по ЗБУТ:

 • Ревизиране на ИСУ на ЕЛИА АД с оглед привеждането й в съответствие с влезли в сила нови наредби и стандарти и отстраняване на констатирани недостатъци.
 • Периодично изготвяне съвместно със СТМ – „Трудова медицина“ ООД на Карти за оценка на риска на работещите от ЕЛИА АД служители на външни обекти.
 • Изготвяне на нова „Оценка на риска“ за работещите в ЕЛИА АД от СТМ при „Трудова медицина“ООД.

Отг.: ВР на ЕЛИА АД, ОБЗР и СТМ
Срок : 10.2017 г.

2. Мониторинг на здравното състояние на персонала и на условията на труд:

 • Осигуряване на оптимален пакет от здравни услуги за допълнително здравно осигуряване на работещите в ЕЛИА АД чрез сключване на нов Договор с лицензиран здравно-осигурителен фонд.

Отг.: ВР на ЕЛИА АД, ОБЗР и СТМ
Срок : 06.2017 г.

 • Организиране и извършване , съвместно със СТМ – „Трудова медицина“ ООД и Органа за контрол ЕЛИА, на необходимите измервания на факторите на работната среда в поделенията на ЕЛИА АД.

Отг.: ВР на ЕЛИА АД, ОБЗР и СТМ
Срок : 10.2017 г.

3. Повишаване компетентността на кадрите по ЗБУТ:

 • Повишаване на квалификацията по ПБЗРЕУ на ел.техническия персонал.
 • Повишаване квалификацията на мениджърите по ИСУ и ОБЗР чрез осигуряване и провеждане на външни курсове, свързани с осигуряване на ЗБУТ и ОС в ЗЕС ЕЛИА и офиси София.
 • Обучение на мениджърите по ИСУ на ЕЛИА АД по нови и променени, приложими за дейността на ЕЛИА АД законови и нормативни актове.
 • Обучение на представителите в КУТ/ГУТ .
 • Обучение длъжностните лица, провеждащи инструктажи.
 • Обучение на длъжностини лица, които управляват и ръководят трудови процеси.
 • Публично обявяване и разясняване на Декларацията на ръководството за политиката по качеството, здравословните и
 • безопасни условия на труд и Целите по ЗБУТ на ЕЛИА АД по офисите и в Web site на ЕЛИА АД: www.eliaplc.com.

Отг.: ВР на ЕЛИА АД, ОБЗР и СТМ
Срок: постоянен

Март 2017 г.

clip_image002

Инж. Минка Дачева
Председател
на Управителния съвет
на ЕЛИА АД
ЦЕЛИ ПО ОКОЛНА СРЕДА
 1. Непрекъснат мониторинг и контрол на аспектите на ОС с цел подобряване опазването на околната среда чрез ефективно и ефикасно управление на генерираните от дейността замърсители.
 2. Поддържане на съответствие като минимум с изискванията на нормативните актове по отношение опазване на ОС, касаещи дейностите, процесите, технологиите, крайния продукт и съпътстващите услуги и свързаните с тях идентифицирани аспекти.
 3. Контролирано потребление на използваните материали и енергетични ресурси.
 4. Системен стремеж към основна цел за нулеви вредни емисии в ОС чрез приемане и изпълнение на конкретни цели и програми по предотвратяване на замърсяванията на ОС.
 5. Създаване на условия за повторно използване и/или рециклиране на генерираните отпадъци.
 6. Наблюдение и измерване на ключови характеристики на специални процеси, съоръжения и дейности, имащи значимо въздействие върху околната среда.
 7. Осигуряване на необходимите ресурси за обучение и засилвани мотивацията и персоналната отговорност на всеки наш служител към опазване на околната среда.
 8. Активно сътрудничество с организациите за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда.
Март 2017 г.

clip_image002

Инж. Минка Дачева
Председател
на Управителния съвет
на ЕЛИА АД
ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО

Във връзка с ангажиментите, изразени в Декларацията на ръководството на ЕЛИА АД за политиката по качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, ВР на ЕЛИА АД определя целите по качеството за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. в офисите на дружеството в гр.София и ЗЕС ЕЛИА – гр.Добрич.

Обхват: Настоящите цели по качеството имат за задача да гарантират реализацията на ме-роприятия за подобряване на качеството на управление на цялостния инженерингов процес на ЕЛИА АД чрез усъвършенстване на ИСУ и чрез повишаване на конкурентноспособността и мотивацията на кадрите й.

Същност и съдържание:
1. Усъвършенстване на мениджмънта на фирмата в посока на идентифициране и развитие на печелившите за дружеството процеси в условията на икономическа криза:

 • Развитие на директни контакти с установените производители на ел.апаратура и търсене от мениджмънта на ЕЛИА АД на нови и икономически изгодни сътрудничества и договорености ;
 • Непрекъснато проучване на ел.технологични проблеми на потенциалните клиенти от индустрията, свързани с дейността на ЕЛИА АД , провеждане на усилена рекламна и презентационна дейност на обектите, с цел решаването им на място , както и осигуряване на нови клиенти за дружеството.
 • Разширяване възможностите за съвместна дейност с партньорите ни от РФ

Отг.: ВР на ЕЛИА АД
Срок : постоянен

2. Повишаване компетентността и ефективността на кадрите:

 • Вътрешно обучение на ръководните и изпълнителски кадри в ЕЛИА АД, за съществените промени в новите версии на ISO 9001 и ISO 14001.

Отг. М-р по ИСУ – София и Добрич
Срок: 11.2017 г.

 • Осигуряване на специализирани обучения в ЗЕС ЕЛИА, свързани с опазване на безопасността и здраве при работа с акценти върху значимостта на наблюденията и съобщаването на потенциални опасности и предложенията за подобрения ;

Отг. М-р по ИСУ – София и Добрич
Срок: 12.2017 г.

 • Обучение по приложимите за дейността на ЕЛИА АД актуализирани законови, нормативни актове и стандарти.
 • Обучение по нови версии на софтуерни продукти за проектиране .

Отг.: М-р ИСУ – София и Добрич
Срок : постоянен

3. Повишаване мотивацията на кадрите:

 • Мотивиране чрез провеждане на Информационни дни за резултатите от завършените и изпълнени в ЕЛИА АД проекти и договори и отличаване ролята на ОЗ в изпълнението им.

Отг.: ВР на ЕЛИА АД
Срок: постоянен

 • Публично обявяване и разясняване на Декларацията на ръководството за политиката по качеството, здравословните и безопасни условия на труд и Целите по качество на ЕЛИА АД по офисите , в BBS и Web site на ЕЛИА АД: www.eliaplc.com.

Отг.: М-р ИСУ – София
Срок : 02.2017 г.

Януари 2017 г.
clip_image002
Инж. Минка Дачева
Председател
на Управителния съвет
на ЕЛИА АД