Политика и цели

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА “ЕЛИА” АД ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО, БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Като ръководство на дружество със социална значимост ние съзнаваме, че развитието и просперитетът ни зависят от реалните резултати при изпълнение на очакванията на нашите клиенти, партньори, работещите и другите заинтересовани страни по отношение качеството на нашите продукти, безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда.
На основата на осъзнатите отговорности ръководството на “ЕЛИА”АД декларира че:

 1. Високото качество на нашите продукти, в т.ч. пълното им съответствие със съществените изисквания към тях, безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда е персонален ангажимент на всеки член на ръководството на дружеството.
 2. Гарантира качеството на продукцията и стриктно спазване на законовите изисквания по отношение на производствения контрол,  безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда, чрез въвеждане на нова Интегрирана система за управление, на основата на международните стандарти по качество (БДС EN ISO 9001:2015), здравословните и безопасни условия на труд (BS OHSAS 18001:2007) и околната среда (БДС EN ISO 14001:2015), която непрекъснато да се развива и подобрява.
 3. Осигурява необходимите ресурси за внедряване на политиката по качеството, безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда на всички нива в дружеството.
 4. Осигурява приоритет на целите и задачите по подобряване на качеството, безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда.
 5. Чрез ефективно функционираща Интегрирана система за управление предлага рамка за определяне и преглед на целите по качеството, безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда.
 6. Организира и провежда ежегодни прегледи на системата и провежда мероприятия за непрекъснатото подобряване на дейностите.
 7. Осигурява достъп и популяризира своята политика сред заинтересованите страни.

Политиката на “ЕЛИА”АД в областта на качеството, и безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда е обявена публично и разяснена на целия персонал на дружеството. Принципите и правилата, установени с документите на Интегрираната система, са задължителни за изпълнение и се спазват от всички работещи в дружеството.

Март 2018 г.

clip_image002

Инж. Минка Дачева
Председател
на Управителния съвет
на ЕЛИА АД
ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО НА ЕЛИА АД

Политиката за конфиденциалност описва ангажиментите и отговорността на Висшето ръководство на ЕЛИА АД при получаване и управление на конфиденциална информация от своите клиенти.

Конфиденциална информация е тази търговска, техническа или финансова информация, която получаваме от клиента или други свързани организации по отношение на възложена дейност или услуга, която не подлежи и не е оповестена в публичното пространство и/или която клиентите изрично са определили като конфиденциална. За поверителна считаме и информацията, станала ни известна по време на изпълнението или в резултат от нашата дейност.

ЕЛИА АД обръща голямо внимание на гарантиране на сигурността на предоставената от страна на клиентите информация. Ангажираме се да предприемем всички необходими мерки, за да осигурим цялата налична при нас информация да се обработва лоялно и законно. Всички наши служители са задължени да спазват поверителността на достъпната им информация.

Предоставените от клиента данни или информация се използват единствено за целите на изпълняваната от нас дейност – отговор на клиентско запитване, предоставяне на оферта, подготовка и водене на преговори, изпълнение на договор или обработка на поръчка.

Съхраняване и обработване на данни е допустимо с цел поддържане на взаимоотношения с нашите клиенти, за да постигнем по-добро разбиране на бизнес интересите и потребностите им или за да се свържем с тях по повод на конкретно наше предложение.

Можем да използваме предоставена информация, за да проведем анкета или проучване, целящо подобряване на съвместната ни работа или откриване на начини, по който можем да оценим и усъвършенстваме своите продукти и услуги.

Предоставяне на ограничена информация за клиентите ни – наименование на фирмата, реализиран проект и период на изпълнение – е възможно при изготвяне на референтни списъци за участие в тръжни процедури или включване във фирмени и информационни издания с рекламна цел.

ЕЛИА АД ще използва или разкрива предоставените от партньорите си данни освен за декларираните по-горе цели и в случаите, когато това е изискуемо по закон или от компетентните правителствени или съдебни власти, необходимо за установяване или запазване на правото на съдебен иск или правна защита, както и с цел предотвратяване на измами или други незаконни дейности.

Ние няма да предоставяме информация за нашите клиенти на неоторизирани или недобросъвестни лица, която да бъде използвана и разпространявана неправомерно, злонамерено и в нарушение на техните фирмени интереси.

За да защити предоставената от клиентите информация от случайно или неправомерно разкриване, достъп, унищожаване или изменение, ЕЛИА АД използва технически и организационни мерки за сигурност.

Политиката за конфиденциалност може да бъде актуализирана и променяна в бъдеще, при което ние ще публикуваме променената Политика за конфиденциалност на уебстраницата на ЕЛИА АД www.eliaplc.com.

Януари 2017 г.

clip_image002

Инж. Минка Дачева
Председател
на Управителния съвет
на ЕЛИА АД
ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО, БЗР И ОС

1. Политика по качеството, БЗР и ОС

 • Цели
  Ангажиране на за­интерес­о­ва­ните страни към поли­ти­ката и целите на дружеството
 • Планирани действия
  Документиране и комуникиране на политиката по качеството
 • Ресурси
  Ръководен персонал
 • Срок
  При прегледа на р-вото и при необходимост
 • Индикатор за резултатност
  Изпълнение на общите цели по качеството, БЗР и ОС
 • Отговорник
  ВР на ЕЛИА АД

2. ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО
2.1. Създаване на нова ИСУ в ЕЛИА АД

 • Цели
  Внедряване на новата ИСУ
 • Планирани действия
  Сертификация по новите версии на стандартите
 • Ресурси
  Човешки и финансов ресурс
 • Срок
  05-07.05. 2018
 • Индикатор за резултатност
  Получаване на сертификати за ИСУ на ЕЛИА АД
 • Отговорник
  Координатор по ИСУ

2.2. Документирана информация

 • Цели
  Осигуряване на възможност за усвояване на новата документирана информация
 • Планирани действия
  Поддържане на пълна и актуална документация по качеството;
  Вътрешни одити;
  Преглед от ръководството
 • Ресурси
  Налични ресурси – Компютърна информационна система
 • Срок
  Постоянен
 • Индикатор за резултатност
  100% документиране на процесите и продуктите съгласно ИСУ
 • Отговорник
  Координатор по ИСУ
  Отг. по ИСУ

2.3. Овладяване на рисковете и възможностите за фирмата

 • Цели
  Минимизиране на рисковете в дейността на ЕЛИА АД
 • Планирани действия
  1.План за овладяване на рисковете – РД 6.1/1;
  2.Контрол за изпълнение на плана, одити
 • Ресурси
  Съгласно плана
 • Срок
  Съгласно плана, по мероприятия
 • Индикатор за резултатност
  Изпълнение на плана за овладяване на рисковете;
  Предвидения остатъчен риск – по рискови фактори
 • Отговорник
  ВР на ЕЛИА АД

2.4. Оперативно планиране и управление

 • Цели
  Конкретизиране на задачите по процеси и звена
 • Планирани действия
  Оперативни планове за планиране на договорната обезпеченост – ежемесечни справки за движение на паричните потоци
 • Ресурси
  Съгласно движението на паричните потоци и налични ресурси
 • Срок
  Eжемесечно
 • Индикатор за резултатност
  Погасяване на задълженията и осигуряване на издръжката на фирмата
 • Отговорник
  ИД Икон. Директор ОФСД
 • Цели
  Усъвършенстване на управлението
 • Планирани действия
  1.Планиране на проучване на ел. технологичните проблеми на клиентите
  2.Планиране на промотиране и реклама на обектите
  3.Планиране на разширяване на партньорските взаимоотношения
 • Ресурси
  Ръководен персонал
 • Срок
  Постоянен
 • Индикатор за резултатност
  Увеличение на клиентите и договорите с 10% за годината
 • Отговорник
  ВР на ЕЛИА АД

2.5. Управление на човешките ресурси

 • Цели
  Осигуряване на подходящ за изпълнение на процесите и дейностите персонал
 • Планирани действия
  Привличане и подбор на кандидати за работа;
  Обучение съгласно годишен план;
  Оценки на трудовото представяне.
 • Ресурси
  Съгласно плана за обучение
 • Срок
  Съгласно плана, по курсове
 • Индикатор за резултатност
  90% изпълнение на годиш. план за обучение;
 • Отговорник
  Координатор по ИСУ
  Отг. по ИСУ

2.6. Управление на процеси, продукти и услуги от външни доставчици

 • Цели
  Гарантиране изпълнението на изискванията на клиентите на дружеството
 • Планирани действия
  Проверка на количество и качеството – визуален контрол, измервания и др.;
  Наблюдение при влагане и производство;
  Оценки на доставчиците по утвърдени критерии.
 • Ресурси
  Налични ресурси – персонал, съоръжения и апарати за наблюдение и измервания
 • Срок
  Постоянен
 • Индикатор за резултатност
  100 % проверени продукти по класификатора за ВК;
  0% рекламации от клиенти
 • Отговорник
  Н-к ОКД
  Н-к ЗОИД

2.7. Производство и предоставяне на услуга

 • Цели
  Производство на продукти в срокове, асортимент и качество съгл. заявените от клиентите
 • Планирани действия
  Подготовка на инфраструктурата и технологията за всяка поръчка;
  Контрол на изпълнението на планграфиците и заданията, на технолоичните и експлоатационни режими.
 • Ресурси
  Осигурени оборудване, персонал, суровини и материали, документация и СНИ
 • Срок
  Постоянен
 • Индикатор за резултатност
  100 % изпълнение на месечните графици по поръчки
 • Отговорник
  Гл.мен. ЗЕС ЕЛИА
  Гл.инженер Н-к ОКД

2.8. Пускане на продукти и услуги

 • Цели
  Изпълнение на изискванията към продуктите и услугите до и при крайния потребител
 • Планирани действия
  Контрол и проверки на продуктите по клиентски поръчки при експедиция;
  Консултиране на клиенти и дистрибуторите
 • Ресурси
  Налични ресурси
 • Срок
  Постоянен
 • Индикатор за резултатност
  0% претенции за несъответствия при експедиция;
 • Отговорник
  Н-к ОКД

2.9. Несъответствия и коригиращи действия

 • Цели
  Своевременно отстранява-не на несъответствията, минимизиране на риска за изпълнение на изискванията по качеството;
 • Планирани действия
  Контрол за своевременно установени несъответствия и предприети и изпълнени коригиращи действия;
  Оценка на ефективността на коригиращите действия
 • Ресурси
  С налични ресурси и според риска за изпълнение на изискванията.
 • Срок
  Постоянен
 • Индикатор за резултатност
  100 % от предприетите коригиращи действия са оценени за ефективност и достатъчност
 • Отговорник
  Н-к ОКД

3. ЦЕЛИ ПО БЗР И ОС
3.1. Заобикаляща среда за изпълнение на процесите

 • Цели
  Осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд
 • Планирани действия
  Договор с „Трудова медицина‘“ ООД
  Съгласно Годишна програма по БЗР
 • Ресурси
  Съгласно Договора и Програмата
 • Срок
  31.12.18
 • Индикатор за резултатност
  Изпълнение на 90% Програмата по БЗР
 • Отговорник
  Отг. по БЗР
 • Цели
  Непрекъснат мониторинг и контрол на аспектите на ОС с цел ефикасно управление на генерираните от дейността замърсители
 • Планирани действия
  Съгласно Дневник за управление на отпадъците
 • Ресурси
  Човешки ресурс
 • Срок
  Постоянен
 • Индикатор за резултатност
  Изпълнение на 100%
  Плана за управление на отпадъците
 • Отговорник
  Отг. по ОС
 • Цели
  Котролирано потребление на използваните материали и енергетични ресурси
 • Планирани действия
  Ежемесечни отчети за потреблението
 • Ресурси
  Човешки ресурс
 • Срок
  Постоянен
 • Индикатор за резултатност
  Намаляване на разходите с 5%
 • Отговорник
  ОФСД