Проектиране

ЕЛИА АД е инженерингова организация, в която всички дейности, свързани с реализирането на енергийни обекти, започват с етапите проектиране и разработване на техническа документация.

За качествено изпълнение на тези етапи в ЕЛИА АД са обособени две специализирани звена с общо 20 проектанти, които работят в офиси в София, Добрич и Варна:

 • За създаване на проектна техническа документация по част „Електросъоръжаване” – звено „Изпълнение на договори”.
 • За създаване на работна конструктивна документация – отдел „Управление на проектно-конструкторската дейност.

В екипа работят 10 висококвалифицирани инженери проектанти, членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Те имат пълна проектантска правоспособност и опит, придобит от реализирани проекти в най-големите промишлени предприятия в България. Екип от млади специалисти прилага успешно в работата си съвременни програмни продукти – AutoCADElectrical, ePLAN, SimarisDesign, SimarisSIVACON и други.

ВИДОВЕ УСЛУГИ

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ И ОФЕРИРАНЕ

Специализираните за тази дейност звена на ЕЛИА АД осъществяват детайлно предпроектно проучване и офериране, съпроводено със специализирани консултации и помощ за нашите клиенти с цел изготвяне на правилна и точна бизнес програма. Въз основа на предпроектното проучване желанията на клиентите се претворяват в качествени инвестиционни проекти.

ПРОЕКТИРАНЕ

Ние проектираме различни видове електрически инсталации за енергийната инфраструктура в страната и в чужбина, за промишлени предприятия, за административни и хотелски комплекси и други по задание на клиента:

 • Комплектни разпределителни уредби средно напрежение.
 • Система РЕТРОФИТ.
 • Модулни подстанции средно и ниско напрежение.
 • Комплектни трансформаторни постове.
 • Вятърни паркове.
 • Разпределителни устройства ниско напрежение.
 • Типово изпитани табла – тип SIVACON.
 • Системи за мониторинг, контрол и управление на електроразпределителни мрежи и инсталации.
 • Комплектни енергийни обекти.
 • Съгласуване на изготвените проекти в съответните инстанции, спазвайки стриктно всички действащи нормативи в Република България и налагащите се европейски стандарти.

СУПЕРВАЙЗОРСТВО

Както реализирането на проекта, така и надзорът (супервайзорството) при изпълнението му са особено важни.

Структурата на ЕЛИА АД позволява изпълнение на всеки енергиен обект „под ключ“. Това прави нашата техническа документация пригодна за изпълнение както в нашия Завод за електротехнически съоръжения ЕЛИА в Добрич, така и във всяка друга производствена база.

По желание на клиентите организираме изпълнение на проектите, като подбираме внимателно изпълнителите и подизпълнителите. Упражняваме също така технически контрол при изпълнението.

ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ

KCM АД

Цялостен инженеринг и изграждане „под ключ“ по част Електро и Автоматизация на Ново Оловно Произвидство

АСАРЕЛ МЕДЕТ АД

Модернизация на ЗРУ 20 kV и 6 kV и командна зала на подстанция Калето 2

СОФИЙСКА ВОДА АД

Работен проект за модернизация на подстанция 110/6 kV Кубратово

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2

Модернизация на подстанция 0.4 kV в помпена станция Добавъчни води
Работен проект за подмяна на разпределителни устройства ниско напрежение Собствени нужди

ЕЛАЦИТЕ МЕД АД

Работен проект за комплексно изграждане на Едро трошене 3 и транспорт на рудата
Проект за модернизация на Руднична подстанция 110/6 kV и ГПП 110/20/6 kV

НЕОХИМ АД

Проект за подмяна на релейни защити в ОРУ 110 kV

Сименс България ЕООД

МСС тип SIVACON S8 в Монди Стамболийски ЕАД, 2015 г.

СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД

Проекти за реконструкция на подстанция № 10 НН, на помпена станция и на Скрапоцех

ВиК ЕАД, Варна

Проект за модернизация на РУ 20 kV и 0.4 kV в Помпена станция Никола Вапцаров

ТЕЦ РУСЕ АД

Проект за подмяна на генераторни защити 110 kV

АКТАВИС, Троян

Работен проект за нова подстанция 20/0.4 kV

СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ ЕООД

Пълен работен проект по електрическата част за изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води – Хасково