История

Началото

Началото беше поставено през 1995 г. с реализация на проекти за реконструкция и модернизация на морално и физически остарели разпределителни уредби средно напрежение (СН) и ниско напрежение (НН) в големите промишлени предприятия в страната.

Днес

  • ЕЛИА АД разработва фирмена политика, стратегия и стил на работа, насочени изцяло към клиентите и изискванията на електроенергийния пазар.
  • Най-големите предимства на фирмата са висококвалифицираният инженерно-технически потенциал и опитът, придобит при изграждането на над 300 обекта за индустрията и енергийната инфраструктура на Република България.
  • ЕЛИА АД притежава своя собствена модерна база – Завод за електротехнически съоръжения (ЗЕС) ЕЛИА в Добрич, който беше открит през 2002 г. Заводът е изграден в съответствие с всички европейски изисквания за качество на продукцията и безопасност на работата, съобразен е с действащите законови нормативни разпоредби и отговаря на най-строгите норми за екологично чисто производство.
  • Наред със завода си в Добрич ЕЛИА АД притежава офиси в София, както и офис във Варна, в които фирмата е създала съвременни условия за работа на своите 80 специалисти.
  • В структурата на ЕЛИА АД е изграден като самостоятелно звено Орган за контрол, вид С, акредитиран от БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020.
  • Внедрена е Интегрирана система за управление съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001, BS OHSAS 18001 и БДС EN ISO 14001, която е оценена и сертифицирана от ТЮФ НОРД България ЕООД.
  • В изпълнение на проект по Програма ФАР BG 2004/016-711.11.04 „Повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия” ЕЛИА АД внедри Интегрирана информационна система за управление и контрол на работните процеси (ERP System) Bora Business Solutions, както и специализирани програмни продукти за съвременно проектиране и конструиране.
  • ЕЛИА АД притежава свидетелство за марка от Патентното ведомство на Република България рег. № 42597/24.07.2002 г.

20 години ЕЛИА АД