Политика и цели

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА “ЕЛИА” АД ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО, БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Като ръководство на дружество със социална значимост ние съзнаваме, че развитието и просперитетът ни зависят от реалните резултати при изпълнение на очакванията на нашите клиенти, партньори, работещите и другите заинтересовани страни по отношение качеството на нашите продукти, безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда.
На основата на осъзнатите отговорности ръководството на ЕЛИА АД декларира че:

1.Високото качество на нашите продукти, в т.ч. пълното им съответствие със съществените изисквания към тях, безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда е персонален ангажимент на всеки член на ръководството на дружеството.

2. Гарантира качеството на продукцията и стриктно спазване на законовите изисквания по отношение на производствения контрол, здравето и безопасността при работа и опазването на околната среда, чрез внедрената Интегрирана система за управление, на основата на международните стандарти по качество (БДС EN ISO 9001:2015), за управление на здравето и безопасността при работа (БДС EN ISO 45001:2018) и опазване околната среда (БДС EN ISO 14001:2015), която непрекъснато развива и подобрява.

3. Осигурява необходимите ресурси за внедряване на политиката по качеството, здравето и безопасността при работа и опазването на околната среда на всички нива в дружеството.

4. Минимизира рисковете от разпространение на всички версии на коронавирус, спазвайки разпорежданията на Правителството на Р България и СТМ на ЕЛИА АД, при осигуряване на строг контрол при изпълнението им във фирмата.

5. Осигурява приоритет на целите и задачите по подобряване на качеството, здравето и безопасността при работа и опазването на околната среда.

6. Чрез ефективно функционираща Интегрирана система за управление предлага рамка за определяне и преглед на целите по качеството, здравето и безопасността при работа и опазването на околната среда.

7. Организира и провежда ежегодни прегледи на системата и провежда мероприятия за непрекъснатото подобряване на дейностите.

8. Осигурява достъп и популяризира своята политика сред заинтересованите страни.

Политиката на ЕЛИА АД в областта на качеството, здравето и безопасността при работа и опазването на околната среда е обявена публично и разяснена на целия персонал на дружеството.
Принципите и правилата, установени с документите на Интегрираната система, са задължителни за изпълнение и се спазват от всички работещи в дружеството.

Март 2024 г.

 

clip_image002

Инж. И.Овчаров
Изпълнителен Директор
Цели по качество, ЗБР и ОС за 2024 г.