Членства в организации

Асоциация на производителите на екологична енергия

Българска стопанска камара

Камара на строителите в България

Българска браншова камара на енергетиците

Удостоверения