Орган за контрол

В структурата на ЕЛИА АД е обособен Орган за контрол ЕЛИА (ОК) от вид С, акредитиран от Българската служба за акредитация под рег. № 140 ОКС в съответствие с критериите на БДС EN ISO/IEC 17020.

Услугите, които предлагат висококвалифицираните кадри на Органа за контрол ЕЛИА, са свързани с етапите, свързани с измерване и контрол, въвеждане в експлоатация, обучениена персонала и абонаментно поддържане на електрически съоръжения на конкурентни цени по приложен ценоразпис на услугите съгласно обхвата на акредитацията.

Предлаганите услуги са предназначени за офиси или частни домове (например защити от поражения на електрически ток и мълниезащити, импеданс на контура фаза – защитен проводник и други), както и за измерване и контрол  на електрически съоръжения в промишлеността и енергетиката.

На базата на получените резултати от измерванията и контрола Органът за контрол ЕЛИА издава на клиента изпитвателни протоколи и сертификати, удостоверяващи годността на съоръженията, както и съответствието им с действащите стандарти.

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ

Обхватът на акредитацията на Органа за контрол ЕЛИА (ОК) включва измерване и контрол на:

  • Въздушни електропроводни линии над 1000 V. Мълниезащита на сгради и съоръжения.
  • Силови кабелни линии.
  • Комплектни разпределителни уредби за закрит и открит монтаж. Комплектни трансформаторни подстанции.
  • Силови трансформатори.
  • Измервателни трансформатори – токови, напреженови и защитни трансформатори за токове с нулева последователност.
  • Въртящи се електрически машини.
  • Апарати, релета, вторични вериги и електрически инсталации за напрежение до 1000 V.
  • Защити срещу поражения от електрически ток.

Органът за контрол извършва и специални, нестандартни измервания по поръчка на клиентите.

Органът за контрол разполага с най-съвременни технически средства за измерване и изпитване, произведени от водещи фирми в тази област като SEBA KMT – Германия, Programma – Швеция, ISA TEST – Италия, AVO INTERNATIONAL – САЩ, BEHA GmbH – Германия, което гарантира високо качество на измерването и контрола. Голяма част от техническите средства за измерване са монтирани в оборудван за целта лекотоварен автомобил Мерцедес.