Комплектни обекти

Създадената в ЕЛИА АД структура, включваща проектиране, доставка на компоненти, производство, асемблиране, тестване, монтаж, тестване, параметриране и пуск, позволява цялостно изграждане („под ключ“) на енергийната част за обекти в индустрията, енергетиката и участие в реализирането на инфраструктурни проекти.

Създадените в ЕЛИА АД структури затварят изцяло инженерния цикъл за изпълняване на един комплектен обект.

ОФЕРИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

Екип от висококвалифицирани специалисти с пълна проектантска правоспособност и опит, придобит в най-големите промишлени и енергийни предприятия в България.

Работа със специализирани програмни продукти:
AutoCAD Electrical, ePLAN, Simaris Design, Simaris SIVACON.

Заети служители:

София – 14
Добрич – 5
Варна – 2

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОСТАВКИ

Oборудвани са три склада за апаратура, материали и съоръжения в София, Добрич, Варна.

Заети служители:
София – 7
Добрич – 3
Варна – 1

КОНСТРУКТИВНА РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО

Разработване на контруктивна документация за производство по собствен или чужд проект. Обособени са три производствени цеха: механичен, електромонтажен и цех за асемблиране и експедиция. Работна площ: 3144 кв. м.

Заети служители (Добрич):
Ръководство – 4
Конструктори – 8
Производство – 40
Администрация – 5

ЗАВОДСКИ ИЗПИТАНИЯ

Изпитания за функционалност в изпитателна станция – краен контрол в Завода за електротехнически съоръжения в Добрич, оборудвана от SEBA КМТ – Германия

Заети служители:
Добрич – 3

ДОСТАВКА НА ОБЕКТА И МОНТАЖ

Собствен транспортен парк: 17 лекотоварни и три товарни автомобила. Обучени екипи за изпълнение на монтажни дейности на обекта.

Заети служители:
София – 3
Добрич – 6

ТЕСТВАНЕ, ПАРАМЕТРИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Орган за контрол ЕЛИА 
Мобилна лаборатория, оборудвана с последно поколение измервателна и изпитателна апаратура.

Заети служители
София – 3
Добрич – 2

ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ

Сервизен шестместен автомобил с двойна кабина, оборудван с инструменти, стенд за обработка на шини и лични предпазни средства за извършване на ремонтна дейност на място при клиента.

Заети служители:
София – 2
Добрич – 3

ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ

КЦМ АД – НОВО ОЛОВНО ПРОИЗВОДСТВО

В периода 2012-2014 г. ЕЛИА АД проектира, достави, инсталира и въведе в експлоатация части Електро и Автоматизация на новото оловно производство в КЦМ АД – Пловдив. Партньор и подизпълнител по част Автоматизация беше фирма САТ ЕООД. Новото оловно производство в КЦМ е най-голямата инвестиция, направена от българско предприятие през последните 25 години в тежката металодобивна индустрия в България. Инвестицията възлиза на над 200 млн. лева.
Цялото електрозахранване на новото оловно производство се състои от нова разпределителна подстанция средно напрежение, четири понизителни подстанции СН/НН, множество главни и подразпределителни електрически табла, над 100 км силови кабели, кабелоносещи и монтажни конструкции. Общата инсталирана електрическа мощност е 17 MVA.
В процеса на проектиране и изпълнение специалистите на ЕЛИА АД показаха висок професионализъм и компетентност, завършвайки обекта в срок и с високо качество.

ПЕЧАТНИЦА БЪЛГАРИЯ – ИЗТОК – ВАРНА

Цялостно изпълнение на електроенергийната част на най-голямата печатница на Балканския полуостров, включващо:

 • Подстанция 20/0.4 kV
 • Външно електрозахранване и модернизация на РУ 20 kV на захранващите подстанции
  110/20 kV
 • Главни табла ниско напрежение
 • Силови и слаботокови електрически инсталации
 • Системи за резервно и аварийно електрозахранване

ВиК ВАРНА ООД

Производство, монтаж, пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на оборудване за подстанция Никола Вапцаров, включващо:

 • Модернизация на ЗРУ 20 kV
 • Нови главни разпределителни табла ниско напрежение

Производство, монтаж, пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на оборудване за подстанция Владиславово.

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 3

Завод за сероочистка – комплектен обект, включващ:

 • Производство, монтаж, настройка и пуск в експлоатация на подстанция 6 kV
 • Главни табла МСС 50 панела

СОФИЙСКА ВОДА АД

Модернизация на подстанция Кубратово 110/6 kV – комплектен обект – производство, монтаж, пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация, включващо:

 • Цялостен РЕТРОФИТ (първична и вторична комутация) ЗРУ 6 kV
 • Командна зала – проектиране, производство и пуск в експлоатация на новите релейни и командни табла, оперативен ток и SCADA

ОЙЛТАНКИНГ

Цялостно изпълнение на част Електро на терминала за сярна киселина на пристанище Варна Запад, включващо:

 • Доставка и монтаж на
  • РУ 20 kV
  • РУ ниско напрежение и дизелгенератор
  • Съоръжения и мрежи на площадките
 • Проектиране, монтаж, настройка и пуск в експлоатация на модулно елегазово КРУ

МОНТЮПЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ

Завод за резервни части за автомобилната промишленост.
Комплектен обект, включващ производство, монтаж, пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на:

 • Главна подстанция 20 кV
 • Шест заводски подстанции 20/0.4 кV, 2500 kVA
 • Осветителна, силова и нисковолтова уредба

МОЛ ВАРНА

Производство, монтаж, пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на:

 • Външно захранване 20 kV
 • Три подстанции средно напрежение
 • Шест сухи трансформатора
 • Повече от 500 главни и разпределителни табла

БАД ГРАНИТОИД АД

Каскада Рила

 • Пълна модернизация на четири ВЕЦ (Рила, Пастра, Каменица, Калин) – ОРУ 110 kV и 60 kV, ЗРУ 20 kV и 5 kV и командна зала

ЕЛАЦИТЕ МЕД АД

Корпус Едро трошене КЕТ 3 и транспортни ленти

 • Комплексно оборудване част Електро и автоматизация
 • Разширение на съществуващата подстанция средно напрежение
 • Нова подстанция средно напрежение
 • Подстанция ниско напрежение и МСС
 • Автоматизация и нов диспечерски център

Инвеститор Thyssen Krupp, Германия

КУРОРТЕН КОМПЛЕКС ДЮНИ

 • Производство, доставка и пуск в експлоатация на три нови подстанции 20/0.4 kV
 • Главни табла ниско напрежение
 • Шест сухи трансформатора

АСАРЕЛ МЕДЕТ АД

 • Комплексен енергиен проект за цялостна модернизация на завода по енергийна програма SRK – САЩ
 • Повече от 400 панела МСС 0.4 kV
 • Модернизация на ГПП 110/6/6 kV