Клиенти

ДЮНИ АД

– РЕТРОФИТ на килии във Възлова Подстанция „Дюни“ 20 кV, 2016 г.

Сименс България ЕООД

– Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 4 бр. МСС тип SIVACON S8 в Монди Стамболийски ЕАД, 2015 г.

АББ България ЕООД

– РЕТРОФИТ на Подстанции 20 кV „Мъглиж“ и „Арсенал“, 2015 г.

Електроенергиен системен оператор ЕАД

– Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на изводно поле No:14 в П/ст „Тримонциум“ МЕР Пловдив, 2016 г.
– Доставка на КРУ 6 кV за П/ст „Курило“, 2014 г.

КОМОС ООД

– Производство и доставка на табла 6 кV за АЕЦ „Козлодуй“, 2015 г.

КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

– Проектиране, производство и доставка на Табла ПТ тип SIVACON, изправители и АБ за ХВО на ЕП-2 в АЕЦ Козлодуй, 2015 г.

ГЕВА-06 ЕООД

– Реконструкция на канализационна помпена станция „Десен бряг“, Свиленград, 2014 г.

МТГ Делфин АД

– Реконструкция на Килии 20 кV в П/ст Белослав за ел.захранване на ККЗ

Девня Цимент АД

– РЕТРОФИТ на КРУ 6 кV , 2013 г.

ЗАО БТЭ Сервис, РФ

– Микропроцесорни табла за АСУ ТП , 2012 г.
– Микропроцесорни табла за Средно и Върхово ниво АСУ ТП , 2013 г.

CBMI Construction Co. Ltd – Bulgaria

– Изграждане временно захранване за строителство на нова линия за клинкер , 2012 г.
– РЕТРОФИТ на КРУ 6 кV , 2012 г.

KCM АД

– Цялостен инженеринг и изграждане „под ключ“ по част Електро и Автоматизация на Ново Оловно Произвидство , 2012 -2014 г.
– Цялостен инженеринг и изграждане „под ключ“ на П/ст 20 , 2014 г.
– Цялостен инженеринг за реконструкция на П/ст 10 , 2014 г.

В и К Търговище ООД

– РЕТРОФИТ на РУ 20 кV в ПС „Велики Преслав“, 2012 г

СОФИЯ МЕД АД

– Подобряване фактора на мощността , 2011 г.

СЕ СПЕЦИАЛНА ЕНЕРГОТЕХНИКА ЕООД

– Инженеринг, производство, заводски изпитания и доставка на Микропроцесорни панели за ретрофит на вторична комутация на КРУ 6 кV за АЕЦ, 2011 г.

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ  АД

– Реконструкция и Модернизация на КРУ СрН и НН в П/ст 208 , 2014 г.
– Модернизация на подстанция СрН 402 и подмяна на ГТНН , , 2011 г.
– Реконструкция и Модернизация на подстанция Парокотелно, СрН и ГТНН , 2012 г.
– Проектиране, доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на Цифрови регулатори за възбуждане на синхронни двигатели – АНИКРОН ТМ-03 , 2014 – 2015 г.

ЕЛАЦИТЕ МЕД  АД

– Проектиране, доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на Цифрови регулатори за възбуждане на синхронни двигатели – АНИКРОН ТМ-03 , 2015 г.
– Цялостен инженеринг- проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова Подстанция в Цех „МГТЛ“ – 2011 г.

АГРОПОЛИХИМ АД

– Производство, доставка и въвеждане в експлоатация на МСС W7091 – SIVACON – 2016 г.
– Производство, доставка и ПНР на МСС W7701 и W7391 – SIVACON – 2011 г.

МОНТЮПЕ  ЕООД БЪЛГАРИЯ

– Проектиране, производство, доставка и монтаж и въвеждане в експлоатация на Комплектна Трансформаторна Подстанция 10 – 2014 г.
– Изграждане на система за електроенергиен мониторинг, 2014 г.
– Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Комплектни Трансформаторни Подстанции 4 и 8 – 2011 г.
– Цялостен инженеринг за изграждане електрозахранване на Цех 3 , 2012 г.
– Проектиране, производство, доставка и монтаж и въвеждане в експлоатация на Комплектна Трансформаторна Подстанция 9 – 2013 г.

АСАРЕЛ МЕДЕТ АД

– Ремонт на елементи от техническата инфраструктура на Богати разтвори и Пречиствателни станции – проектиране, производство на съоръжения, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация, 2016 г.
– Доставка на табла и апаратура по част Електро и Автоматизация за реконструкция на Помпени станции от водоснабдителна система „Жеков вир“. 2015 г.
– Доставка на техническа инфраструктура по проект „Внедряване на иновативна SCADA система на водоснабдителна система „Жеков вир“. 2015 г.
– Цялостен инженеринг за РЕТРОФИТ чрез въвеждане в експлоатация на вакуумни прекъсвачи и микропроцесорни защити в ЗРУ 6 кV в 12 Подстанции , 2014 – 2016 г.
– Цялостен инженеринг за изграждане на система за „Мониторинг и управление на фактора на мощността“ – 2016 г.
– Проектиране, производство, доставка шеф-монтаж и въвеждане в експлоатация на ГТНН тип SIVACON S8 и двигателни табла за Реконструкция на Флотационно отделение – I секция, 2014 г.
– Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване 6 и 0,4 кV за Нов завод за екстракция и електролиза, 2012 г.
– Доставка и ПНР на табла по част Електро и Автоматизация за Флотационно отделение – 2011 г.
– Доставка на табла и честотни инвертори за обект „Реконструкция и модернизация на корпус „Ситно трошене“-2011 г.
– Цялостен инженеринг за въвеждане в експлоатация на вакуумни прекъсвачи и микропроцесорни защити в П/ст Руднична 6 кV и ГПП 110/6/6 кV , 2011 г.

СОФИЙСКА ВОДА АД

– Преустройство за измерване на ел.енергията Ср.Н в ТП 32-142 и ТП 42-022 – 2011 г.

СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД – София

– Доставка, продажба и гаранционна поддръжка на 20 броя трамвайни мотриси тип Т4D-C и 20 броя трамвайни вагони тип B4D-C, 2011 г.

АСАРЕЛ МЕДЕТ АД

– Нови подстанции 6 kV, 0.4 kV и МСС за Електролизен цех, 2010 г.
– Ретрофит на ЗРУ 20/6 kV и командна зала на подстанция Калето 2, 2010 г.

АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ АД

– Измерване и параметриране на микропроцесорни защити – ОРУ 110 кV, 2015 г.,
– Ретрофит на КРУ 6 kV в подстанция 110/6 kV, 2010 г.
– Модернизация на ОРУ 110 кV и инсталация на ДЗШ и АВР и Ретрофит на КРУ 6 кV , 2011 г.,

ЕНЕМОНА АД

– Производство и доставка на табла НН, 2010 г.

СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД

– Ретрофит на КРУ 6 kV, 2010 г.
– Производство и доставка на табла НН, 2010 г.

ИБЕРДРОЛА, Испания

– Изграждане на вятърен парк Суворово, 2010 г.

СИМЕНС ЕООД

– Производство и доставка на електрически съоръжения за ОРТ България, 2010 г.
– Производство и доставка на табла НН за курортен комплекс Радуга – Камчия, 2010 г.
– Производство и доставка на табла НН за летищен комплекс София, 2010 г.

ТЕХНОМАШ АД

– Комплексно електроизграждане на вятърен парк Кардам, 2010 г.

ЕЛОКС ПРОМ

– Ретрофит СН – проектиране и производство на панели за вторична комутация, 2009 г.
– Ретрофит СН – разработване и производство на първична комутация, 2010 г.

НЕК  ЕАД

– Модернизация на КРУ 20 kV в подстанция Албена 110/20 kV, 2009 г.

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2

– Ново КРУ 0.4 kV тип SIVACON в помпена станция Добавъчни, 2009 г. води

СОФИЙСКА ВОДА АД

– Модернизация на подстанция 110/6 kV Кубратово, 2009 г.
– Проектиране, доставка и монтаж на АВР в ЗРУ 20 kV в ПСПВ Бистрица, 2010 г.

БАД ГРАНИТОИД

– Модернизация на ВЕЦ Каменица, 2008 г.
– Модернизация на ВЕЦ  Калин, 2009

Е-ОН  АД

– Модернизация на подстанция 20 kV в Радиозавод Велико Търново, 2008 г.
– Модернизация на възлова подстанция 20 kV Добрич 1, 2009 г.

МЕТРОПОЛИТЕН  АД

– Модернизация на ТПС 15, метростанция 3, 2008 г.

ЕЛАЦИТЕ МЕД  АД

– Изграждане на електрическата част на нов корпус
Едро трошене 3, 2008, 2009 г.

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ  АД

– Модернизация на подстанция 185, 2008 г.
– Модернизация на подстанция НН 179, 2009 г.

ЕП Д.О.О., Словения

– Изграждане на електрическата част на пречиствателна станция Балчик, 2008, 2009 г.

ГЛОБЪЛ УИНД ПАУЪР,  Дания

– Изграждане на енергийната част на вятърен парк Каварна, 2008, 2009 г.
– Изграждане на енергийната част на вятърен парк Камен бряг, 2009 г.

МОЛ ВАРНА ЕООД

– Електрозахранване с КЛ 10 kV
– Подстанции 10/0.4 kV; 2х1600 kVА – три броя, 2007 г.

ЕЛАЦИТЕ МЕД АД

– Реконструкция на подстанция Мирково 110/20/6 kV
– Ретрoфит на КРУ 20 kV и 6 kV
– Реконструкция на подстанция Бухово 110/20/6 kV
– Ретрoфит на КРУ 6 kV, 2007 г.

МОНТЮПЕ  ЕООД БЪЛГАРИЯ

– Производство, доставка и монтаж на Заводска подстанция 20 kV
– Пет подстанции – 20/0.4 kV/2500 kVА
– Осветителни инсталации, 2007 г.

НЕОХИМ АД

– Подмяна на РЗ в РУ 110 kV, 2007 г.

ЕР ЛИКИД  БЪЛГАРИЯ ЕООД

Кумерио Мед АД, Пирдоп
– Ретрофит и АВР на КРУ 6 kV, 2007 г.

СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД, Перник

– Подстанция НН тип SIVACON, 2007 г.

КЦМ АД  ПЛОВДИВ

– Реконструкция на подстанция 4, 2007 г.

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 3

Завод за сероочистка
– Проектиране, производство и доставка на типово изпитана
РУ 0.4 kV тип SIVACON 8PT
– Проектиране и производство на вторична комутация на КРУ 6 kV, 2007 г.

ВЕЦ ГРУПА РОДОПИ

Помпена станция Дженевра
– Проектиране, доставка, монтаж и ПНР за КРУ 24 и 7.2 kV, 2007 г.
Помпена станция Беглика
– Проектиране, доставка, монтаж и ПНР за КРУ 24 и 7.2 kV, 2007 г.
ВЕЦ Девин
– Проектиране, доставка и ПНР на пет вакуумни прекъсвача, 2006 г.

ДЮНИ АД

– Ретрофит на подстанция Дюни 20 kV, 2006 г.

ИНТЕР ТРЪСТ ХОЛДИНГ БГ ЕАД

Металургичен завод в Сърбия
– Производство и доставка на табла НН, 2006 г.

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД

Подстанция 224
– Ретрофит на РУ 6 kV, 2006 г.

АМИЛУМ  БЪЛГАРИЯ, Разград

– Реконструкция на ГПП 110/6 kV, 2006 г.

THYSSENKRUPP FORDERTECHNIK

Елаците Мед АД
– Цялостен инженеринг на електрическата част и автоматизацията на КЕТ 3, 2006 г.

ОЙРОПАК ООД

– КТП 4х250 kVA, 2006 г.

АСАРЕЛ МЕДЕТ АД

Флотационно отделение
– Табла НН – 106 броя
– Табла за ЧИ, UPS и оборудване – 9 броя
– Комплектна типово изпитана подстанция НН 2х1250 kVA, 2006 г.

СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД

ЕСДЦ – КТП 10 НН, 2006 г.
Помпена станция – РУ НН 0.4 kV с табло НН тип SIVACON, 2006 г.
Скрапоцех – РУ НН 0.4 kV с табло НН тип SIVACON, 2006 г.
Скрапоцех – табла НН за захранване на тролеи и ремонтни табла – 24 броя, 2006 г.

НЕК АД, ПМВН – ЕПН Русе – Подстанция Образцов Чифлик

– Табла СН – 4 броя, 2006 г.

КАОЛИН АД

– КРУ ОМ 6 kV за електрозахранване на багери, 2006 г.
– КТП 6/0.4 kV за рудника, 2006 г.
– Кондензаторна компенсираща уредба НН, 2006 г.

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2

– Пълен инженеринг за подмяна на РУ НН, 2006 г.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СТОЛИЧНО АД

– КТП – 6 броя, 2006 г.

ТАМПЛИЕР  ЕООД

– КТП – 3х630 kVA, 2005 г.

СИМЕНС ТУРЦИЯ – Тракия Глас България ЕАД

– Пуск и наладка на РУ СН и РУ НН, 2005 г.

ЕКОЕНЕРГИЯ ООД – Вятърни генератори

– КТП 0.4/20 kV, 2005 г.

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД

Подстанция 214
– Производство и доставка на табла НН тип SIVACON, 2005 г.
Подстанция 493
– Проектиране  и производство на главни табла 0.4 kV тип SIVACON, 2005 г.

АЕЦ  КОЗЛОДУЙ

– Модернизация на блокировки за КРУ 6 kV
– Производство на табла НН за модернизация на 5-ти и 6-ти енергоблок, 2005 г.

НЕК ЕАД – Електропреносен район Варна

– Командни табла НН, 2005 г.

ВиК Варна ООД

– Реконструкция на РУ 20 kV – Ретрофит
– Нови главни табла 0.4 kV, 2005 г.

СОФИЙСКА ВОДА АД – ПСОВ, София

– Производство и доставка на табла НН тип SIVACON форма 4, 2005 г.

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 3

Завод за сероочистка
– Производство, монтаж и пуск на шест подстанции НН тип SIVACON, 2004, 2005  г.

АСАРЕЛ МЕДЕТ АД, Панагюрище

– Нови подстанции 6/0.4 кV; 2x800 kVA, 2004 г.
– Честотни инвертори на шламови помпи, 2004 г.
– Флотационно отделение – табла НН тип SIVACON, 2005 г.

ЕЛАЦИТЕ МЕД АД

– Честотни инвертори за оборотите на шламови помпи – 12 броя, 2005 г.
– Ретрофит на КРУ 20/6 kV на подстанция Оборотна,  2005 г.
– Реконструкция на подстанция Руднична 110/6 kV и подстанция ГПП 110/20/6 kV, 2004 г.

БАД ГРАНИТОИД АД

ВЕЦ Пастра – Реконструкция на ОРУ, ЗРУ и командна зала, 2004 г.
ВЕЦ Рила – Реконструкция на ОРУ, ЗРУ и командна зала, 2005 г.

TЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 3

Реконструкция на блок № 2
– Ретрофит на КРУ 6 kV
– Модернизация на РУ НН, 2004 г.

ДЮНИ АД, Созопол

– Tрансформаторни подстанции 20/0.4 kV; 2x630 kVA – 2 броя, 2004 г.

TЕЦ PУСЕ АД

– Проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация на генераторни защити, 2004 г.

ВЕЦ ГРУПА РОДОПИ – BЕЦ Tешел И BЕЦ Алеко

– Реконструкция на уредби 10 kV, 2004 г.

МЕTPОПОЛИTЕН СОФИЯ

– Метростанция 1 ТПС-17
– Pетрофит на PУ 10 kV, 2004 г.

ЗАBОД ЗА ПЕНОПОЛИСTИPЕН ИЗОЛАМАT

– Трансформаторна подстанция 20/0.4 kV; 2х630 kVA
– Табла НН, електрически инсталации и пуск “под ключ”, 2004 г.

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД

Подстанция 223
– Пълен ретрофит на подстанция 6 kV
– Проектиране и въвеждане в експлотация на релейни защити за синхронни двигатели, надлъжни диференциални защити и БАВР
Подстанция 003
– Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на РУ НН тип МСС, 2003 г.

ПРОВАДСОЛ АД

– Проектиране, доставка и пускане в действие на РУ 6 kV, 2003 г.

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ АД

– Проектиране и доставка на РУ 6 kV, 2003 г.

ВЪЗДУШНИ СИЛИ НА САЩ, БАЗА САРАФОВО

– Електрозахранване на военновъздушната база 20 kV и КТП, 2003 г.

FRAMATOM ANP, Франция – АЕЦ КОЗЛОДУЙ, Козлодуй

– Електротабла НН и управление, 2003 г.

МУЛТИПЛЕКСНО КИНО АРЕНА, София

– Трансформаторна подстанция 2x1000 kVA
– РУ 10 kV и главно табло НН

ВЪЗЛОВА  ПОДСТАНЦИЯ – ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗГРАД

– Комплектна система за диспечеризация на подстанция 20 kV
– Производство, доставка и пускане в експлоатация на КРУ 20 kV, 2002 г.

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД

Подстанция 003
– Реконструкция на подстанция 6 kV – Ретрофит, 2002 г.
Подстанция 002
– Проектиране,производство и доставка на табла НН, 2002 г.

БАЛКАНФАРМА АД, Дупница

Енергиен център към Таблетен цех № 3
– Ретрофит на подстанция 20 kV, 2002 г.

ТАНДЕМ-В, София

– Комплексно изграждане; подсанция 10 kV и КЛ 10 kV, 2001 г.

ВиК ЕАД, Враца

– Язовир Среченска бара
– Реконструкция на уредба 20 kV, 2001 г.

АЕРОГАРА, София

– Външно захранване с трансформаторен пост СН
– РУ НН за кетъринг, 2000 г.

ВиК ЕАД, Силистра

– Реконструкция на уредба 10 kV, 2000 г.

КРЕМИКОВЦИ АД, София

Реконструкция на Доменна пещ 1
– Разпределителна уредба НН, 2001 г.
– Реконструкция на подстанция 515 – 6 kV, 2002 г.

ВАЦ – Медийна Група България

Печатница Варна – външно електрозахранване 20 kV с реконструкции на подстанции Максуда и Север, КТП 20/0.4 kV, 2001 г.
Печатница Варна – комплексно електроизграждане, 2002 г.

ОЙЛТАНКИНГ – Терминал Варна Запад

– Комплексно изграждане; подстанция 20 kV и външни линии 20 kV
– Eлектрически инсталации и табла, 2001 г.

ВиК ЕАД, Бургас, ПСПВ Ясна Поляна

– Реконструкция на подстанция 20/6 kV, 2001 г.

МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД, София

– Реконструкция и модернизация на подстанция 6 kV към Метростанция № 5, 2001 г.

ЗЛАТНА ПАНЕГА АД

– Разпределителна уредба НН – два комплекта, 2000, 2002 г.

МАРУБЕНИ КОРПОРЕЙШЪН – КЦМ Пловдив

– Разработка, производство и доставка на пет нови подстанции,
2000, 2002 г.
– Подстанция № 55 – 6 kV с компенсираща уредба 6 kV, 2002 г.

АСАРЕЛ МЕДЕТ АД, Панагюрище

– Реконструкция на подстанция ГПП 110/6/6 kV вторична комутация, 2000 г.
– Реконструкция на подстанции № 1 и 2 – Главен корпус, 2002 г.

ЮНИОН МИНИЕР ПИРДОП МЕД АД, Пирдоп

– Комплексно електрооборудване за пречиствателна станция, 2000 г.

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД

– Производство и пуск в експлоатация на подстанция № 4 – НН, 2000 г.

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД, Девня

– Комплексни разпределителни табла НН, 1999 г.

СОЛОВЕЙ СОДИ АД, Девня

– Разпределителни табла НН, 1999 г.

НЕФТОХИМ АД, Бургас

– Реконструкция на подстанция 002 – 6 kV, 1999 г.

ЕЛАЦИТЕ МЕД АД, Хвостохранилище Бенковски ІІ

Комплексна разработка, производство, доставка и пуск в експлоатация на:
– Подстанция 20/6 kV и РУ 6 kV, 1998 г.
– Реконструкции на подстанции № 1 и № 2 – Главен корпус – 6 kV
– Реконструкция на подстанция средно и ситно трошене 6 kV, 2002 г.

ЮКАР ГРАФИТ, Русия

– Реконструкция на главна подстанция 6 kV, 1998 г.

SHELL – Бензиностанции Варна, София, Добрич, Ямбол

– Комплексно изграждане на електрозахранване, 1996 г.
– Разпределителна уредба НН, 1997 г.

СЕВГОК, Украйна

– Реконструкция на подстанции № 101 и № 103 6 kV, 1997 г.

БИМАК АД, Челопеч

Модернизация и реконструкция на:
– Подстанция Руднична 6 kV, 1995 г.
– Подстанция Главен корпус 6 kV, 1996 г.
– Подстанция средно и ситно трошене 6 kV, 1996 г.